Druk om naar de hoofdinhoud te gaan.
036 - 534 48 95 Musicalstraat 5B, 1323 VR Almere info@adkz.nl

Algemene voorwaarden

I. Definities

Cliënt: de contractspartij van Zwiers Advocatenkantoor.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het kantoor: Zwiers Advocatenkantoor en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan Zwiers Advocatenkantoor verbonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als hierna bedoeld – die Zwiers Advocatenkantoor voor uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

Verschotten: de kosten die Zwiers Advocatenkantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Zwiers Advocatenkantoor en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Zwiers Advocatenkantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Zwiers Advocatenkantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten, en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

De cliënt stemt ermee in, dat Zwiers Advocatenkantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV. Declaratie

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met voorschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Zwiers Advocatenkantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Zwiers Advocatenkantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 01 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling

Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Zwiers Advocatenkantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichting derdengelden gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot op het moment van betaling in de advocatuur en/of notariaat ter zake algemeen aanvaarde/ bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

Betaling van declaraties van Zwiers Advocatenkantoor dient te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld, in welk geval betaling uiterlijk binnen deze laatstbedoelde termijn dient te geschieden. Bij overschrijding van voormelde termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

Indien Zwiers Advocatenkantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10 % van het totaalbedrag van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

VI. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 of, indien het door Zwiers Advocatenkantoor in rekening gebrachte honorarium de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 10.000,00.

Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Zwiers Advocatenkantoor is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Zwiers Advocatenkantoor en/of van haar leidinggevende(n).

De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de zijde van het kantoor.

VII. Vervaltermijn

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Zwiers Advocatenkantoor in verband met de door Zwiers Advocatenkantoor verrichte werkzaamheden of verstrekte adviezen vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

VIII. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

IX. Klachtenregeling

Zwiers Advocatenkantoor hanteert een interne klachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening van de op haar kantoor werkzame advocaten. Indien behandeling van een klacht niet heeft geleid tot een voor de cliënt bevredigende oplossing, kan deze een geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam.

X. Vertalingen

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

Contact

Vul het contactformulier in om door mij teruggebeld te worden op het moment van uw voorkeur, of neem rechtstreeks contact op per e-mail of telefoon


Zwiers Advocatenkantoor
Musicalstraat 5B | 1323 VR Almere
Tel: 036 534 48 95
E-mail: info@adkz.nl